2007 m. spalio 2 d. Vyriausybė patvirtino patobulintą vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarką.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=306174
Ši tvarka parengta siekiant užkirsti kelią neteisėtam vaikų narkotinių, psichotropinių, kitas psichiką veikiančių medžiagų vartojimui bei išvengti su šių medžiagų vartojimu susijusių medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių pasekmių.
Dabar vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas reglamentuos šias medžiagas vartojančių vaikų nustatymo organizavimą ne tik pradinėse, vidurinėse, profesinėse mokyklose, bet ir vaikų globos įstaigose bei viešosiose vietose. Tvarkoje taip pat nustatyti mokyklų, globos įstaigų darbuotojų ir vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, policijos pareigūnų veiksmai, įtarus, kad vaikas vartoją psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo jų arba yra apsinuodijęs ir jo sveikatai gresia pavojus.
Tvarkoje mokyklų ir globos įstaigų vadovai įpareigoti vykdyti narkotikų vartojimo prevencijos veiklą. Vartojančių ar nukentėjusių vaikų atžvilgiu turi būti taikomos psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos priemonės, skirtos skatinti nevartoti šių medžiagų. Taip pat numatyta plėtoti bendradarbiavimą su bendruomene, policija ir narkotikų kontrolės ir prevencijos srityje dirbančiomis institucijomis (LR Vyriausybė, 2007-10-02).